Regulamin strony ER Champ

 1. [Definicje] Niniejszym przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  1. Administrator – Lockme sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-069), ul. Ofiar Oświęcimskich 17, NIP: 8971900213, REGON: 520822461, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: hello@erchamp.com.
  2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://erchamp.com
  3. Ogólne Warunki – niniejsze Ogólne Warunki Korzystania z Serwisu;
  4. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu;
  5. Drużyna - Zespół założony przez jednego użytkownika nazwanego Kapitanem, składający się minimalnie z 2, a maksymalnie z 4 użytkowników.
  6. Konto – utrzymywany przez Administratora zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach podejmowanych w ramach Serwisu;
  7. Umowa o Prowadzenie Konta – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, mocą której Administrator zobowiązuje się utrzymywać Konto Użytkownika w Serwisie, a Użytkownik korzystać z Serwisu zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków;
  8. Zawody – wydarzenie organizowane przez Administratora strony w którym mogą brać udział drużyny.
  9. Regulamin zawodów – warunki udziału w Zawodach udostępniane osobno dla każdych z Zawodów.
 2. [Postanowienia wstępne] Administrator udostępnia Serwis, za pośrednictwem którego świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną w sposób i na zasadach opisanych w Ogólnych Warunkach.
 3. [Ogólne Warunki] Ogólne Warunki określają zasady:
  1. korzystania z Serwisu,
  2. założenia i funkcjonowania Konta,
  3. brania udziału w Zawodach.

Serwis

 1. [Zawartość Serwisu] Serwis służy do przeprowadzania zawodów w ramach Mistrzostw Świata w Escape Room.
 2. [Dostępność Serwisu] Serwis dostępny jest publicznie.
 3. [Nieodpłatność Serwisu] Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
 4. [Anonimowość Użytkowników] Korzystanie z Serwisu możliwe jest anonimowo, za wyjątkiem działań zastrzeżonych przez Administratora dla Użytkowników posiadających Konto w Serwisie.
 5. [Warunki techniczne] Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. standardowy system operacyjny,
  2. standardowa, aktualna przeglądarka internetowa,
  3. połączenie z Internetem,
  4. aktywny adres poczty elektronicznej, tam gdzie Administrator wymaga jego podania.
 6. [Funkcje Serwisu] Za pośrednictwem Serwisu Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną, polegającą na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości:
  1. przeglądania zawartości Serwisu,
  2. założenia i funkcjonowania Konta oraz drużyny w Serwisie,
  3. brania udziału w zawodach organizowanych przez Administratora,
  4. grania w gry dostępne w systemie.
 7. [Funkcje Serwisu dla posiadaczy Konta] Niektóre funkcje w ramach świadczonej usługi elektronicznej dostępne są wyłącznie dla Użytkownika posiadającego Konto w Serwisie.
 8. [Niedozwolone korzystanie z Serwisu] W razie korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób niedozwolony, tj. niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami lub postanowieniami Ogólnych Warunków, Administratorowi przysługują uprawnienia przewidziane postanowieniami Ogólnych Warunków.

Konto

 1. [Konto] W celu założenia Konta, Użytkownik musi przeprowadzić czynności wskazane w Serwisie Administratora oraz zaakceptować Ogólne Warunki. Założenie Konta w Serwisie możliwe jest również przy wykorzystaniu istniejącego konta na Facebooku, Lockme lub Google.
 2. [Umowa o Prowadzenie Konta] Z chwilą akceptacji Ogólnych Warunków między Użytkownikiem, a Administratorem dochodzi do zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta, mocą której Administrator zobowiązuje się utrzymywać Konto Użytkownika w Serwisie, a Użytkownik korzystać z Serwisu zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków.
 3. [Nieodpłatność Umowy o Prowadzenie Konta] Umowa o Prowadzenie Konta ma charakter nieodpłatny.
 4. [Okres obowiązywania i wypowiedzenie] Umowa o Prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie poprzez użycie funkcji skasowania konta dostępnej w profilu użytkownika.
 5. [Adres poczty elektronicznej] Użytkownik zobowiązany jest używać w komunikacji z Administratorem adresu poczty elektronicznej podanego podczas zakładania Konta.
 6. [Licencja na wykorzystanie treści] Zamieszczając jakiekolwiek treści w Serwisie lub w ramach Konta, w tym wizerunek lub znak towarowy, Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie tych treści w Serwisie, w kanałach społecznościowych prowadzonych przez Administratora związanych z Serwisem oraz w newsletterze wysyłanym przez Administratora do jego subskrybentów.
 7. [Uprawnienia Administratora] Administrator jest uprawniony w każdym momencie do weryfikacji danych zawartych na Koncie i podjęcia w tym zakresie wszelkich wymaganych działań, w tym wymagania dodatkowych danych lub oświadczeń. Do czasu wyjaśnienia sprawy, Administrator jest uprawniony do zablokowania Konta.

Drużyna

 1. [Założenie drużyny] Każdy użytkownik posiadający konto w serwisie może założyć drużynę. Użytkownik, który zakłada drużynę, zostaje jej Kapitanem. Zakładając drużynę należy podać jej nazwę.
 2. [Drużyna] Drużyna musi składać się minimalnie z 2, a maksymalnie z 4 członków.
 3. [Członkowie drużyn] Jeden użytkownik może należeć tylko do jednej drużyny na raz.
 4. [Przystępowanie do drużyny] Przystępowanie do drużyny następuje poprzez wysłanie zaproszenia przez system ER Champ do członków drużyn. Osoba zaproszona otrzymuje na adres e-mail wiadomość z linkiem, po kliknięciu w który przechodzi do Serwisu, gdzie musi wyrazić zgodę na dołączenie do drużyny.
 5. [Występowanie z drużyny] Każdy użytkownik w każdej chwili może wystąpić z drużyny dzięki funkcjom dostępnym w serwisie.

Zawody

 1. [Zawody] Administrator w ramach serwisu może organizować zawody, w których mogą brać udział drużyny. Wszelkie informacje o organizowanych zawodach znajdują się w serwisie.
 2. [Formuła zawodów] Każde organizowane zawody są opisane w Serwisie oraz posiadają swój odrębny regulamin, który reguluje przebieg i zasady zawodów.
 3. [Akceptacja regulaminu Zawodów.] Każdy użytkownik przystępujący do zawodów poprzez wejście do systemu zawodów o określonym czasie akceptuje postanowienia regulaminu tych Zawodów.

Gry

 1. [Gry] W ramach serwisu użytkownik może grać w udostępnione w nim gry. Wszystke gry w ramach serwisu są bezpłatne.
 2. [System do grania] W ramach serwisu udostępniony jest system do grania, w ramach którego można grać w gry. Aby zagrać w grę, należy posiadać konto w Serwisie i należeć do drużyny, która ma przynajmniej 2 członków. Większość gier dostępnych w serwisie wymaga kooperacji i grania w minimum dwie osoby.
 3. [Postęp gry] System przechowuje postęp w grze dla całej drużyny i zapisuje się on na bieżąco. Postęp ten może wyzerować tylko Kapitan drużyny za pomocą przycisku dostępnego w interfejsie Serwisu.

Postanowienia końcowe

 1. [Prawo właściwe i jurysdykcja polska] Umowa podlega prawu polskiemu. Użytkownik i Administrator w pierwszej kolejności podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikających z korzystania z Serwisu. W przypadku, gdy strony nie są w stanie osiągnąć porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd powszechny w Polsce właściwy dla siedziby Administratora.
 2. [Rozstrzyganie sporów] Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR).
 3. [Prawa konsumenckie] Konsumentowi mogą przysługiwać także określone prawa wynikające z przepisów ochrony praw konsumenta.
 4. [Dane osobowe i pliki cookies] Postanowienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
 5. [Ograniczenie odpowiedzialności] Z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących oraz przepisów dotyczących konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Administratora za:
  1. wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z Ogólnymi Warunkami lub przepisami prawa,
  2. za treści umieszczane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  3. sposób korzystania z treści umieszczonych przez Użytkowników w ramach Serwisu przez inne aniżeli Administrator podmioty,
  4. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora,
  5. niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych aniżeli Użytkownik podmiotów,
  6. przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
  7. szkody poniesione przez Użytkowników, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,
  8. problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Serwisu, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.
 6. [Zmiana Ogólnych Warunków] Administrator z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany Ogólnych Warunków. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Ogólnych Warunków zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany organizacyjne po stronie Administratora, rozszerzenie usług świadczonych przez Administratora, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Administratora na obecnych warunkach, konieczność dostosowania Ogólnych Warunków do nieuczciwych praktyk Użytkowników zmierzających do obejścia postanowień Ogólnych Warunków. Administrator poinformuje Użytkowników o nowej treści Ogólnych Warunków mailowo. W przypadku braku akceptacji treści nowych Ogólnych Warunków Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o Prowadzenie Konta.
 7. [Wejście w życie Ogólnych Warunków] Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem publikacji w Serwisie.

Polityka prywatności i plików cookies

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z serwisu erchamp.com

Informacja formalna na początek – administratorem serwisu erchamp.com jest Jakub Caban, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lockme sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-069), ul. Ofiar Oświęcimskich 17, NIP: 8971900213, REGON: 520822461.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres hello@erchamp.com

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 1. Rejestrując się w naszym serwisie, edytując swój profil, biorąc udział w zawodach, kontaktując się z nami lub wypełniając inne formularze, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 2. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.
 4. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
 5. Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony, w szczególności obsługi konta użytkownika, przeprowadzania zawodów..

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Jakub Caban, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lockme sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-069), ul. Ofiar Oświęcimskich 17, NIP: 8971900213, REGON: 520822461.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia.

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres hello@erchamp.com. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych.

Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym.

 1. Symfony SAS – w celu przechowywania danych na serwerze,
 2. Vercom S.A. – w celu korzystania z usługi zewnętrznego serwera pocztowego Emaillabs
 3. IDEA.TM Sp. z o.o., ul. Kukuczki 5/13, 50-570 Wrocław – w celu świadczenia usług księgowych i kadrowych,
 4. Sugester Sp. z o.o., ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa – w celu świadczenia usługi helpdesku,
 5. Furgonetka Sp. z o. o. Sp. k., ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa – w celu korzystania z usług firm kurierskich,
 6. BrainSHARE IT sp. z o.o., ul. Conrada 51, 31-357 Kraków – w celu świadczenia usługi dostępu do systemu księgowego saldeoSMART,
 7. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki (USA) - zakres powierzenia obejmuje zapewnianie miejsca na serwerze na dokumenty w ramach Google Docs oraz na książkę telefoniczną.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Konto użytkownika.

Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane.

Jeżeli zakładasz konto za pomocą Facebooka Lockme lub Google, Twój adres e-mail zostanie zebrany z Twoich danych przypisanych do profilu w wybranym serwisie.

Dane przekazane nam w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy zdecydujesz się usunąć konto, usuniemy również dane w nim zawarte. Pamiętaj jednak, że usunięcie konto nie prowadzi do usunięcia informacji o całej drużynie i jej wynikach jeśli nie byłeś jej Kapitanem.

W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Komentarze.

W serwisie możesz dodawać komentarze na temat pokojów obecnych w serwisie zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie serwisu dla użytkowników. Po dodaniu i autoryzacji komentarza, Twoje dane w zakresie nicka, zdjęcia, treści komentarza i linku do profilu na Facebooku zostaną opublikowane w serwisie. Przetwarzanie danych w ramach funkcji komentarzy odbywa się w ramach realizacji umowy o prowadzenie konta w serwisie, ponieważ dodawanie komentarzy jest jedną z funkcji dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników.

Reklamacje i odstąpienie od umowy.

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Ankiety, zapytania i inne formularze.

W serwisie mogą być dostępne różnego rodzaju ankiety, zapytania i inne formularze, w ramach których możesz wprowadzać dane osobowe. Jeżeli wypełniasz i przesyłasz taki formularz, to zawarte w nim dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi ankiety, zapytania lub innego celu formularza. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasz serwis, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszych strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne.

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia i logowania do konta użytkownika.

Cookies podmiotów trzecich.

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics.

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Narzędzia społecznościowe.

Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Jedynym wyjątkiem są logi zbierane w ramach zawodów. Wykorzystujemy je do weryfikacji poprawnego przebiegu zawodów i są one wtedy kojarzone z Twoim kontem.

Ustawienia plików cookie

Czy wyrażasz zgodę na używanie plików cookie innych, niż niezbędne do działania strony, zgodnie z naszą polityką prywatności?

Chcę wybrać

Ten rodzaj plików jest niezbędny do poprawnego funkcjonowania naszej strony. Służą między innymi takim funkcjom, jak zapamiętywanie, że użytkownik jest zalogowany, czy jaki motyw gry został wybrany - ciemny, czy jasny.

Te pliki pozwalają nam zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po naszej stronie. Jednym z używanych narzędzi jest Google Analytics, który pozwala nam zbierać anonimowe informacje o liczbie wejść, korzystaniu z konkretnych funkcji, czy rodzaju urządzeń użytkowników. Dzięki nim jesteśmy w stanie dostosować stronę do potrzeb i możliwości różnorodnych użytkowników.