Regulamin Mistrzostw ER Champ

Organizatorem Mistrzostw Świata w Escape Roomach ER Champ 2024 jest spółka Lockme sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-069), ul. Ofiar Oświęcimskich 17, KRS 0000942965 WR.VI NS-REJ, posługująca się numerem NIP: 8971900213.

Kontakt z organizatorami możliwy jest pod adresem e-mail: hello@erchamp.com.

§1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Drużyna – zespół od 2 do 4 osób fizycznych, które wspólnie biorą udział w Mistrzostwach, spośród których jedna osoba pełni funkcję kierowniczą (kapitan);
 2. Mistrzostwa – Mistrzostwa Świata w Escape Roomach ER Champ;
 3. Organizator – spółka Lockme sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-069), ul. Ofiar Oświęcimskich 17, KRS 0000942965 WR.VI NS-REJ, posługująca się numerem NIP: 8971900213;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin; 
 5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://erchamp.com

§2 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Mistrzostwa odbywają się w 2024 roku i mają na celu wyłonić najlepszą Drużynę spośród Drużyn biorących udział w Mistrzostwach.
 2. Mistrzostwa prowadzone są w dwóch etapach: eliminacyjnym i finałowym.
 3. Etap eliminacyjny rozpocznie się w internecie, w dniu 29 czerwca 2024 roku o godzinie 16 UTC. 
 4. Etap finałowy odbędzie się w miejscu i terminie jaki organizator poda do czasu rozpoczęcia etapu eliminacyjnego. Organizator ogłosi to na stronie Serwisie oraz w mediach społecznościowych.
 5. Drużyna, która zwycięży w Mistrzostwach, zostanie nagrodzona w sposób opisany w §7 Regulaminu.

§3 UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH

 1. Udział w Mistrzostwach mogą wziąć pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają konto użytkownika w Serwisie.
 2. Udział w Mistrzostwach mogą wziąć również niepełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają konto użytkownika w Serwisie, pod warunkiem, że uzyskają na to zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na piśmie, a dokument potwierdzający zgodę dostarczą Organizatorowi najpóźniej do momentu startu etapu eliminacyjnego drogą mailową. Osoba niepełnoletnia nie może pełnić funkcji kapitana Drużyny.
 3. Udziału w Mistrzostwach nie może wziąć osoba, która jest:
  1. członkiem najbliższej rodziny Organizatora,
  2. pracownikiem Organizatora,
  3. związana z Organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z Organizatorem, która ma na celu współpracę przy organizacji Mistrzostw.
 4. Za członków najbliższej rodziny uważa się:
  1. wstępnych,
  2. zstępnych,
  3. rodzeństwo,
  4. małżonka,
  5. osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.
 5. Udział w Mistrzostwach możliwy jest wyłącznie w ramach Drużyny, która może liczyć od 2 do 4 osób.
 6. W celu wzięcia udziału w Mistrzostwach, należy posiadać drużynę w ramach serwisu erchamp.com, założoną zgodnie z jej regulaminem i w czasie otwarcia systemu konkursowego przystąpić do zawodów.
 7. Zgłoszenie udziału Drużyny w Mistrzostwach możliwe jest do końca trwania etapu eliminacji.
 8. Przystąpienie do etapu eliminacyjnego oznacza zaakceptowanie Regulaminu Mistrzostw oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Mistrzostwach. Akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Mistrzostwach są dobrowolne, ale niezbędne, by móc przesłać formularz i wziąć udział w Mistrzostwach. 
 9. Zmiana składu Drużyny, w szczególności kapitana, jest możliwa tylko do 24 godzin przed rozpoczęciem etapu eliminacyjnego. 
 10. W przypadku, gdy z przyczyn losowych kapitan nie może wziąć udziału w finale, jego rolę może przyjąć inna osoba z tej drużyny. Zabronione jest dobieranie nowego kapitana spoza zgłoszonych członków Drużyny. W innym przypadku drużyna zostanie zdyskwalifikowana z rozgrywek.
 11. W przypadku, gdy któryś z członków drużyny nie może wziąć udziału w eliminacjach bądź finale, sama drużyna nadal może brać udział w mistrzostwach pod warunkiem, że składa się ona z minimum 2 aktywnie grających członków.
 12. Drużyny mogą zmieniać swoją nazwę za pomocą systemu do 24 godzin przed rozpoczęciem etapu eliminacyjnego. 
 13. Nazwa drużyny nie może zawierać treści obraźliwych. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Organizator ma prawo do zmiany nazwy Drużyny na losową, bez konsultacji z Drużyną.
 14. Patroni Mistrzostw mogą brać udział w mistrzostwach, jeśli spełniają wszystkie warunki podane w poprzedzających ustępach.
 15. Uczestnik może być członkiem tylko jednej drużyny biorącej udział w mistrzostwach.
 16. Uczestnik przystępując do zawodów wyraża zgodę na komunikację mailową wysyłaną przez organizatora w celu organizacji zawodów.

§4 ETAP ELIMINACYJNY

 1. Etap eliminacyjny odbędzie się za pośrednictwem sieci Internet i będzie trwał do wyłonienia 10 zwycięskich drużyn lub 4 godziny.
 2. Po ukończeniu etapu przez 10 drużyn, ale przed ukończeniem czasu 4 godzin, kolejne drużyny również mogą ukończyć etap - znajdą się one wtedy na liście rezerwowej, z której drużyny będą zapraszane do udziału w finale, w kolejności czasu rozwiązania etapu, gdyby któraś z drużyn, które wcześniej ukończyły zawody, została zdyskwalifikowana.
 3. Etap eliminacyjny polega na rozgrywce on-line w grę typu point-and-click. 
 4. Zasady przeprowadzania rozgrywki on-line są opisane w §6.
 5. Do etapu finałowego przejdzie pierwszych 10 drużyn. W przypadku, gdy w przeciągu 4 godzin od rozpoczęcia etapu nie ukończy go 10 drużyn, etap zostaje zakończony i do kolejnego etapu przechodzi tyle drużyn, ile ukończyło ten etap.
 6. Wyniki etapu internetowego zostaną udostępnione do wiadomości wszystkich Drużyn biorących udział w Mistrzostwach najpóźniej do dnia 3 dni roboczych po zakończeniu etapu eliminacyjnego za pośrednictwem serwisu Mistrzostw znajdującego się pod adresem https://erchamp.com, a także profilu Mistrzostw prowadzonym na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/EscapeRoomChampionship.

§5 ETAP FINAŁOWY

 1. Etap finałowy odbędzie się “na żywo” w terminie i miejscu podanym przez organizatora do czasu rozpoczęcia eliminacji. 
 2. Etap finałowy odbędzie się w Europie.
 3. Etap finałowy polegać będzie na jak najszybszym rozwiązaniu escape roomów przygotowanych przez organizatora.
 4. Organizator nie pokrywa kosztów podróży drużyn związanych z dojazdem do miejsca zawodów.
 5. Drużyna która zakwalifikuje się do finału będzie musiała potwierdzić swoją obecność na finale do 30 dni po ogłoszeniu wyników etapu eliminacyjnego.
 6. Jeśli jakaś drużyna nie potwierdzi swojej obecności w etapie finałowym, lub jakaś drużyna zrezygnuje z udziału w finale, Organizator zaprosi do udziału w finale kolejną drużynę z listy rezerwowych.
 7. Etap finałowy będzie posiadał osobny regulamin, który zostanie przedstawiony drużynom do 30 dni po zakończeniu etapu eliminacyjnego.

§6 ZASADY ROZGRYWKI ON-LINE

 1. Gra dostępna jest do wyboru w jednym z dwóch języków - polskim i angielskim.
 2. Dostęp do rozgrywki on-line wszyscy członkowie wszystkich Drużyn uzyskają o tej samej godzinie i w tym samym dniu. Każdy z członków Drużyny przechodzi poziom przy swoim komputerze w ramach jednej Drużyny.
 3. Rozgrywka on-line będzie dostępna pod adresem https://erchamp.com po zalogowaniu na konto w Serwisie, które jest przypisane do jednej z drużyn na podstronie z grami online.
 4. Każdy z członków Drużyny może logować się do gry niezależnie od pozostałych członków Drużyny. Logowanie następuje z poziomu konta użytkownika w Serwisie. Każdy z członków Drużyny powinien logować się na innym komputerze niż pozostali członkowie Drużyny.
 5. Postępy w grze każdego z członków Drużyny przypisywane są Drużynie. Postęp Drużyny jest wspólny dla wszystkich jej członków.
 6. Celem rozgrywki jest ukończenie poziomu gry on-line w jak najszybszym czasie. Na etapie podsumowania wyników Organizator bierze pod uwagę czas przejścia przez etap eliminacyjny Drużyny, liczony od momentu udostępnienia gry drużynom.
 7. Czas przejścia poziomu internetowego przez Drużynę jest liczony od momentu uzyskania dostępu, o którym mowa w pkt. 2. Oznacza to, że czas przejścia dla wszystkich Drużyn jest liczony od tej samej daty i godziny.
 8. Przed przystąpieniem do rozgrywki, każdy z członków Drużyny powinien zapoznać się z poradnikiem, który dostępny jest w serwisie zawodów.
 9. Prowadząc rozgrywkę, każdy z członków Drużyny powinien zachowywać się w sposób zgodny z prawem, regulaminem Serwisu i dobrymi obyczajami. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji z Mistrzostw Drużyny, której członek zachowuje się w sposób sprzeczny z prawem, regulaminem Serwisu lub dobrymi obyczajami.
 10. Zabronione jest podejmowanie przez członków Drużyny jakichkolwiek działań mających wypaczać naturalny przebieg rozgrywki, w szczególności poprzez zastosowanie środków technicznych wpływających na mechanizm rozgrywki, a także udostępnianie rozwiązań innym osobom lub proszenie o nie w jakikolwiek sposób. W razie stwierdzenia takich działań, Organizator może dokonać dyskwalifikacji Drużyny z Mistrzostw.
 11. Do czasu zakończenia etapu eliminacyjnego oraz finałowego, tj. w ciągu 4 godzin od otwarcia poziomu, zabronione jest zarówno udzielanie podpowiedzi innym graczom w jakikolwiek sposób, jak i proszenie o nie, w tym również w social mediach. W przypadku wykrycia takiego zachowania drużyna, do której należy gracz udzielający podpowiedzi lub proszący o nią, może zostać zdyskwalifikowana. 
 12. W przypadku gdy podczas eliminacji internetowych w czasie krótszym niż 4 godziny grę ukończy 10 Drużyn, nadal zabronione jest publikowanie podpowiedzi lub proszenie o nie w jakikolwiek sposób, ponieważ do końca trwania zawodów Drużyny zapisują się na liście rezerwowej i nadal mają szansę na zakwalifikowanie się do finału.

§7 NAGRODY

 1. Drużyna, która zwycięży w Mistrzostwach, otrzyma nagrodę główną. Nagroda ta zostanie ogłoszona przez organizatora najpóźniej na miesiąc przed etapem eliminacyjnym na oficjalnej stronie mistrzostw. 
 2. Drużyny, które zajmą 2 i 3 miejsce w finale, otrzymają nagrody. Nagrody te zostaną ogłoszone przez organizatora najpóźniej na miesiąc przed etapem eliminacyjnym na stronie mistrzostw. 
 3. Organizator przewiduje możliwość przyznania dodatkowych nagród dla członków Drużyn biorących udział w Mistrzostwach, w szczególności dla członków Drużyny, która zwyciężyła w Mistrzostwach. Jeżeli Organizator podejmie decyzję o przyznaniu dodatkowych nagród, poinformuje o tym uczestników Mistrzostw, ogłaszając jednocześnie postać nagród oraz ich wartość.
 4. Wartość każdej przekazanej nagrody podlega opodatkowaniu stosownie do obowiązujących przepisów.
 5. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie związanym z udziałem w Mistrzostwach, płatnikiem podatku od tej nagrody jest Organizator. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie związanym z udziałem w Mistrzostwach, nagroda w konkursie stanowi dla niej przychód z tej działalności i zobowiązana jest opodatkować ją wraz innymi przychodami, zgodnie z obowiązującymi przepisami (stosownie do wybranej formy opodatkowania).
 6. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie związanym z udziałem w Mistrzostwach, nagroda pieniężna nie jest wypłacana jej zdobywcy, ale zatrzymywana przez Organizatora na poczet podatku, który Organizator przekaże do właściwego urzędu skarbowego w imieniu zdobywcy nagrody.
 7. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną. Zdobywcom nagród nie przysługują roszczenia pieniężne o wypłatę równowartości nagród.
 8. Uprawnienie do uzyskania nagrody nie może zostać przeniesione na osoby trzecie.
 9. Zdobywcy nagrody, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie związanym z udziałem w Mistrzostwach, zobowiązani są przekazać Organizatorowi swoje dane osobowe niezbędne do wypełnienia przez Organizatora obowiązków płatnika w zakresie podatku od zdobytych nagród. W tym celu, Organizator poprosi zdobywców nagród o wypełnienie specjalnego formularza.
 10. Jeżeli zdobywca którejkolwiek z nagród nie będzie w stanie odebrać jej osobiście, zostanie mu ona wysłana pocztą. W tym celu zdobywca nagrody będzie musiał przekazać Organizatorowi swoje dane adresowe. W razie nieprzekazania danych osobowych w ciągu 7 dni od wezwania do tego przez Organizatora, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§8 REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z Mistrzostwami można składać w czasie trwania Mistrzostw w ciągu 2 dni od dnia zakończenia etapu internetowego na następujący adres e-mail: hello@erchamp.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie oraz żądania składającego reklamację.
 3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 7 dni od jej doręczenia w takiej samej formie, w jakiej reklamacja została mu doręczona.

§8 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych członków Drużyn biorących udział w Mistrzostwach jest Organizator.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe członków Drużyn biorących udział w Mistrzostwach wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Mistrzostw oraz przekazania nagród.
 3. Organizator gwarantuje poufność przekazanych mu danych osobowych.
 4. Członkowie Drużyn biorących udział w Mistrzostwach mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Mistrzostwach.

§9 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Regulamin dostępny jest na stroniehttps://erchamp.com/en/erchamp-regulations
 2. Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujących przepisów są wyłączną podstawą przeprowadzenia Mistrzostw.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w sytuacjach szczególnych. O zmianach regulaminu organizator będzie informował z wyprzedzeniem. 
 4. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim oraz angielskim. W przypadku kwestii spornych obowiązywać będzie jego polska wersja.

Ustawienia plików cookie

Czy wyrażasz zgodę na używanie plików cookie innych, niż niezbędne do działania strony, zgodnie z naszą polityką prywatności?

Chcę wybrać

Ten rodzaj plików jest niezbędny do poprawnego funkcjonowania naszej strony. Służą między innymi takim funkcjom, jak zapamiętywanie, że użytkownik jest zalogowany, czy jaki motyw gry został wybrany - ciemny, czy jasny.

Te pliki pozwalają nam zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po naszej stronie. Jednym z używanych narzędzi jest Google Analytics, który pozwala nam zbierać anonimowe informacje o liczbie wejść, korzystaniu z konkretnych funkcji, czy rodzaju urządzeń użytkowników. Dzięki nim jesteśmy w stanie dostosować stronę do potrzeb i możliwości różnorodnych użytkowników.